Typhochlaena

C. L. Koch, 1850

Typhochlaena amma Bertani, 2012

Brazil

Typhochlaena costae Bertani, 2012

Brazil

Typhochlaena seladonia (C. L. Koch, 1841)

Brazil