Omothymus

Omothymus schioedtei

Omothymus schioedtei Thorell, 1891

Malaysia

Omothymus thorelli Simon, 1901

Malaysia