Euathlus

Euathlus affinis (Nicolet, 1849)

Chile

Euathlus antai Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus atacama Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus condorito Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus diamante Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus grismadoi Ríos-Tamayo, 2019

Argentina

Euathlus manicata (Simon 1892)

Chile

Euathlus mauryi Ríos-Tamayo, 2019

Argentina

Euathlus pampa Ríos-Tamayo, 2019

Argentina
Euathlus parvulus

Euathlus parvulus (Pocock, 1903)

Chile

Euathlus sagei Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus tenebrarum Ferretti, 2015

Argentina
Euathlus truculentus Mature Male

Euathlus truculentus L. Koch, 1875

Chile, Argentina