Euathlus

Euathlus affinis (Nicolet, 1849)

Chile

Euathlus antai Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus atacama Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus condorito Perafán & Pérez-Miles, 2014

Chile

Euathlus diamante Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus manicata (Simon 1892)

Chile
Euathlus parvulus

Euathlus parvulus (Pocock, 1903)

Chile

Euathlus sagei Ferretti, 2015

Argentina

Euathlus tenebrarum Ferretti, 2015

Argentina
Euathlus truculentus Mature Male

Euathlus truculentus L. Koch, 1875

Chile, Argentina