Tmesiphantes

Tmesiphantes amadoi Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes amazonicus Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2019

Brazil

Tmesiphantes aridai Gonzalez-Filho, Brescovit & Lucas, 2014

Brazil

Tmesiphantes bethaniae Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes brescoviti (Indicatti et al., 2008)

Brazil

Tmesiphantes buecherli Indicatti et al., 2008

Brazil

Tmesiphantes caymmii Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes crassifemur (Gerschman & Schiapelli, 1960)

Argentina

Tmesiphantes guayarus Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2019

Brazil

Tmesiphantes hypogeus Bertani, Bichuette & Pedroso, 2013

Brazil

Tmesiphantes mirim Fabiano-da-Silva et al., 2015

Brazil

Tmesiphantes mutquina (Perafán & Pérez-Miles, 2014)

Argentina

Tmesiphantes nordestinus Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2019

Brazil

Tmesiphantes nubilus Simon, 1892

Brazil
Tmesiphantes perp

Tmesiphantes perp Guadanucci & Silva, 2012

Brazil

Tmesiphantes raulseixasi Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2019

Brazil
Tmesiphantes riopretano

Tmesiphantes riopretano Guadanucci & Silva, 2012

Brazil

Tmesiphantes uru (Perafán & Pérez-Miles, 2014)

Argentina

Tmesiphantes yupanqui (Perafán & Pérez-Miles, 2014)

Argentina