Tmesiphantes

Tmesiphantes amadoi Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes aridai Gonzalez-Filho, Brescovit & Lucas, 2014

Brazil

Tmesiphantes bethaniae Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes caymmii Yamamoto et al., 2007

Brazil

Tmesiphantes hypogeus Bertani, Bichuette & Pedroso, 2013

Brazil

Tmesiphantes mirim Fabiano-da-Silva et al., 2015

Brazil

Tmesiphantes nubilus Simon, 1892

Brazil
Tmesiphantes perp

Tmesiphantes perp Guadanucci & Silva, 2012

Brazil
Tmesiphantes riopretano

Tmesiphantes riopretano Guadanucci & Silva, 2012

Brazil